បុរសម្នាក់យល់សប្តិថាបានតាវ៉ាហ្វ ឬដើរប្រទក្សិណនៅកាកហ្ពះតែម្នាក់ឯងកាលពី២០ឆ្នាំមុន ក្រោយមកវាបានក្លាយជាការពិត

Please follow and like us:
Follow by Email
YouTube
YouTube
Instagram
Telegram
Tiktok