ច្បាប់នៃការបួសស៊ុណ្ណះ៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាល

១-តើអ្វីជាហេតុផលនៃការបួសស៊ុណ្ណះ៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាល?
مالحكمة من صيام الست من شوال؟
ស្ហៃខ អ៊ីបនូ អ៊ូសៃមីន ថា ៖ « ការបួសស៊ុណ្ណះ៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាល គឺដើម្បីបំពេញបង្គ្រប់បួសហ្វារឌូ ពិតណាស់ការបួស៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាល វាមានតួនាទីដូចសំប៉ះយ៉ាំងស៊ុណ្ណះអមហ្វារឌូ ដែលវានៅក្រោយហ្វារឌូ សម្រាប់បំពេញបង្គ្រប់នូវកង្វះខាតដែលកើតមានក្នុងសំប៉ះយ៉ាំងហ្វារឌូ » ។ (ហ្វាតាវ៉ានួរអាឡោដឌោរ៉ប)
قال ابن عثيمين: لتُكمَّل بها الفرائض فإن صيام ستة أيام من شوال بمنزلة الراتبة للصلاة التي تكون بعدها ليكمل بها ما حصل من نقص في الفريضة. (فتاوى نور على الدرب).
__________
២-តើការបួស៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាលទទួលបានផលបុណ្យអ្វី?
ما فضل صيام الست من شوال؟
រ៉ស៊ូលុលឡោះﷺមានប្រសាសន៍ថា ៖ « បុគ្គលណាបានបួសខែរ៉ម៉ាឌន បន្ទាប់មកគាត់បួស៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាល គាត់នឹងទទួលផលបុណ្យដូចការបួសមួយឆ្នាំ » ។ ហាទីស អាពី អៃយូព ដោយមូស្លីម(១១៦៤)
عَنْ أَبي أَيوبِ رضِيَ اللَّه عَنْهُ ، أَنَّ رسول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ : « مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ » رواهُ مُسْلِمٌ .
ស្ហៃខ អ៊ីបនូ អូសៃមីន ថា ៖ « ការបួស៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាល បន្ទាប់ពីបួសរ៉ម៉ាឌនចប់ ទទួលបាផលបុណ្យដូចការបួសមួយឆ្នាំ » ។ ម៉ាជ្ជមួក-ហ្វាតាវ៉ា (20/17)
قال ابن عثيمين: صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان كصيام الدهر. مجموع الفتاوى (20/ 17).
អាល-សោនអានី ថា ៖ « បួសរ៉ម៉ាឌន ហើយថែម៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាល ដូចជាបួសមួយឆ្នាំ ពីព្រោះផលបុណ្យមួយទ្វេទៅជាដប់ដង ដូច្នេះ រ៉ម៉ាឌន៣០ថ្ងៃ ស្មើនឹង៣០០ផលបុណ្យ ហើយ៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវ៉ាល ស្មើនឹង៦០ថ្ងៃ ដូច្នេះ វាស្មើនឹង៣៦០ផលបុណ្យ ជាចំនួននៃថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ » ។
● *قال الصنعاني – رحمه الله:*
أي: صَوم السَنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان ثلاثون يوماً: ثلاثمائة حسنة على التضعيف، وستة أيام: بستين يوماً، فهي ثلاثمائة وستون حسنة، عدد أيام السنة
📚 *التنوير شرح الجامع الصغير (١٠/٢٧٦)*
អ៊ូឡាម៉ាកហ្វីកោះនៃម៉ាសហាប់ហាំប៉ាលី និងអាស្សាហ្វីអ៊ីពិតជាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ៖ « ការបួស៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាលបន្ទាប់ពីបួសរ៉ម៉ាឌន គឺទទួលបាន(ផលបុណ្យ)ស្មើនឹងការបួសហ្វើរទូពេញមួយឆ្នាំ ព្រោះប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេ ជាទូទៅការបង្កើនផលបុណ្យនោះមានគ្រប់ទង្វើល្អទាំងអស់សូម្បីបួសស៊ណ្ណះក៏ដោយ ព្រោះទង្វើល្អមួយនឹងទទួលបានផលបុណ្យចំនួនដប់ » ។
وقد صرح الفقهاء من الحنابلة والشافعية : بأن صوم ستة أيام من شوال بعد رمضان يعدل صيام سنة فرضا ، وإلا فإن مضاعفة الأجر عموما ثابت حتى في صيام النافلة لأن الحسنة بعشرة أمثالها
__________
៣-តើគេផ្ដល់ផលបុណ្យដែរឬទេ សម្រាប់អ្នកបួស៣ថ្ងៃ ឬ៥ថ្ងៃ ក្នុងចំណោម៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាល?
هل يؤجر من صام ثلاثة أو خمسة أيام من الست من شوال؟
ស្ហៃខ អ៊ីបនូ អូសៃមីន ថា ៖ « បាទ សម្រាប់គាត់បានផលបុណ្យ(ផលបុណ្យធម្មតាទូទៅនៃការបួសស៊ុណ្ណះ) តែមិនបានផលបុណ្យដែលណាពីបានរៀបចំទុកឲ្យ ដូចក្នុងសម្តីលោកថា “បុគ្គលណាបានបួសខែរ៉ម៉ាឌន បន្ទាប់មកគាត់បួស៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាល គាត់នឹងទទួលផលបុណ្យដូចការបួសមួយឆ្នាំ” ទេ » ។ (ហ្វាតាវ៉ានួរអាឡោដឌោរ៉ប)
قال ابن عثيمين: نعم له أجر ولكنه لا يحصل الأجر الذي رتبه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله (من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال فكأنما صام الدهر). (فتاوى نور على الدرب).
__________
៤-តើទទួលបានផលបុណ្យនៃការបួស៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាលដែរឬទេ សម្រាប់អ្នកជំពាក់បួសរ៉ម៉ាឌនមិនទានសង?
هل يحصل ثواب الست من شوال لمن عليه قضاء من رمضان قبل أن يصوم القضاء؟
ស្ហៃខ អ៊ីបនូ អូសៃមីន ថា ៖ « បួស៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាល មិនបានផលបុណ្យឡើយ លើកលែងតែគេបានបង្គ្រប់រ៉ម៉ាឌន(សងរ៉ម៉ាឌនសិន) » ។ ម៉ាជ្ជមួក-ហ្វាតាវ៉ា (20/18)
قال ابن عثيمين: صيام ستة أيام من شوال لا يحصل ثوابها إلا إذا كان الإنسان قد استكمل صيام شهر رمضان. مجموع الفتاوى (20/ 18)
ស្ហៃខ អ៊ីបនូ ហ្ពាស្ស ថា ៖ « ច្បាប់ប្រើឲ្យចាប់ផ្តើមបួសសងរ៉ម៉ាឌនមុន ដូច្នេះចាំបាច់(វ៉ាយិប)ត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់បួសសងរ៉ម៉ាឌន ទោះបីបួស៦ថ្ងៃមិនទាន់ក៏ដោយ ព្រោះបួសហ្វារឌូត្រូវធ្វើមុន បួសស៊ុណ្ណះ » ។
ម៉ាជ្ជមួក-ហ្វាតាវ៉ា (15/393)
قال ابن باز: المشروع أن تبدأ بالقضاء فالواجب المبادرة بالقضاء ، ولو فاتت الست لأن الفرض مقدم على النفل . مجموع الفتاوى (15/ 393).
ដូច្នេះ អ្នកមិនអាចបួសស៊ុណ្ណះ៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាល មុនបួសសងរ៉ម៉ាឌនបានឡើយ ពីព្រោះការបួសសងជាវ៉ាជិប ហើយ៦ថ្ងៃខាងលើជាស៊ុណ្ណះ ហើយស៊ុណ្ណះអ្នកអាចធ្វើក៏បាន បោះបង់ក៏បាន រីឯវ៉ាជិបវិញ គឺសំខាន់ខ្លាំងត្រូវតែធ្វើ និងបានប៉ះឡាច្រើនជាងអ្វីដែលមិនមែនវ៉ាជិប ។
ហើយបើសិនជាអ្នកបួសស៊ុណ្ណះ៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាល ដោយមិនទាន់បួសសងអស់ អ្នកបានប៉ះឡា តែមិនបានប៉ះឡាដូចជាការបួសពេញមួយឆ្នាំដូចក្នុងហាទីសទេ ពីព្រោះហាទីសណាពីមូហាំម៉ាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថា ៖ “បើនរណាបានបួសរ៉ម៉ាឌន (២៩ឬ៣០ថ្ងៃ) បន្ទាប់មកបួស៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាល ប្រៀបដូចជាបានប៉ះឡាបួស១ឆ្នាំពេញ” ។
ដូច្នេះ បើសិនជាអ្នកចង់បានប៉ះឡាបួសពេញ១ឆ្នាំដូចក្នុងហាទីសខាងលើ អ្នកត្រូវបួសសងឲ្យគ្រប់់ជាមុនសិន បន្ទាប់មកចាំបួសស៊ុណ្ណះ៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាលជាក្រោយ ។
__________
៥-ខ្ញុំឮអ្នកខ្លះថា បើសិនជាបួសសងមិនទាន់គ្រប់ ហើយទៅបួសស៊ុណ្ណះ នោះគឺការបួសស៊ុណ្ណះមិនត្រឹមត្រូវឡើយ?
ចំលើយ ៖ បាទ អ្វីដែលអ្នកបានឮគឺ មានការខ្វែងយោបល់គ្នារវាងអ៊ូឡាម៉ាក ពីព្រោះអ្វីដែលវ៉ាជិបខ្លាំងជាងស៊ុណ្ណះ រហូតដល់អ៊ូឡាម៉ាកខ្លះថា ៖ ទោះបីជាអ្នកនៀតបួសស៊ុណ្ណះក្នុងខណៈដែលអ្នកមិនទាន់បានបួសសងគ្រប់ នោះការបួសស៊ុណ្ណះនឹងក្លាយទៅជាវ៉ាជិបដោយខ្លួនឯង ទោះបីជាអ្នកនៀតស៊ុណ្ណះក្តី ។
ចំពោះអ៊ូឡាម៉ាកដែលយល់ថា ៖ អាចបួសស៊ុណ្ណះបានទោះបីជាមិនទាន់បួសសងហើយក្តី យោងហាទីសអាអ៊ីស្ហះ ក្នុងសហេសមូស្លីម នាងបាននិយាយថា ៖ “បានពន្យារពេលបួសសងរ៉ម៉ាឌន រហូតជិតរ៉ម៉ាឌនមួយទៀត ដោយសារតែរវល់បំរើណាពីមូហាំម៉ាត់” ។
និងមូលហេតុមួយទៀតគឺ ៖ អ៊ូឡាម៉ាកខ្លះយល់ថា ការបួសសងមានពេលវេលាទូលំទូលាយ ក្នុងកំឡុងពេល១ឆ្នាំអាចបួសពេលណាក៏បានដែរ រីឯការបួសស៊ុណ្ណះវិញមានពេលវេលាកំណត់របស់វា ដូចជា ៖
– បួស៦ថ្ងៃខាងលើ (ប្រៀបដូចជាការបួស១ឆ្នាំពេញ)
– បួសស៊ុណ្ណះអារ៉ហ្វះ (ជម្រុះទុស្សា២ឆ្នាំ គឺឆ្នាំមុន និងឆ្នាំបន្ទាប់)
– បួសស៊ុណ្ណះអាស្ហូរ៉ក (ជម្រុះទុស្សា១ឆ្នាំកន្លងផុត)
យើងតបវិញថា ៖ ទោះបីជាមានមូលហេតុបែបនេះក្តី តែសំរាប់អ៊ូឡាម៉ាកដែលនិយាយថា វ៉ាជិបបួសសងជាមុនសិនគឺ ត្រឹមត្រូវខ្លាំងជាង ពីព្រោះ ៖ ” បើសិនជាបួសស៊ុណ្ណះខាងលើបានប៉ះឡាខ្លាំងបែបនេះ ហើយចុះទម្រាំតែបួសសងដែលជាប្រការវ៉ាជិបទៀត តើបានប៉ះឡាយ៉ាងណាទៅវិញ? ” ។
សរុបសេចក្តីមក ៖ ការបួសសងរ៉ម៉ាឌន គឺវ៉ាជិបសំរាប់មូស្លីមមួយចំនួនដែលមិនបានបួសក្នុងខែរ៉ម៉ាឌនដោយសារតែមានជំងឺ ឬធ្វើដំណើរ ឬស្រ្តីមានរដូវ ឬមានផ្ទៃពោះ ឬបំបៅកូន និងផ្សេងៗ ។
រីឯការបួសស៊ុណ្ណះ៦ថ្ងៃ ឬផ្សេងៗទៀត អ្នកអាចធ្វើក៏បាន មិនធ្វើក៏បាន គ្មានបញ្ហាអ្វីឡើយ ។
__________
៦-តើអាចបួស៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាលក្នុងន័យសងរ៉ម៉ាឌនបានដែរឬទេ?
هل يجوز جعل صيام الست عن قضاء رمضان؟
ស្ហៃខ អ៊ីបនូ អូសៃមីន ថា ៖ « ការបួស៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាលក្នុងន័យសងរ៉ម៉ាឌន គឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយ ពីព្រោះការបួស៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាល គឺបួសបន្ទាប់ពីរ៉ម៉ាឌន ដែលវាមានតួនាទីដូចសំប៉ះយ៉ាំងស៊ូណាត់អមហ្វារឌូ » ។ (ហ្វាតាវ៉ានួរអាឡោតឌារ៉ប)
قال ابن عثيمين: صيام الست لا يصح أن تجعلها عن قضاء رمضان لأن أيام الست تابعة لرمضان فهي بمنزلة الراتبة للصلاة المفروضة. (فتاوى نور على الدرب).
__________
៧-របៀបបួសស៊ុណ្ណះ៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាល?
كيفية صيام الست من شوال ؟
ស្ហៃខ អ៊ីបនូ ហ្ពាស្ស ថា ៖ « អ្នកមានជំនឿអាចជ្រើសរើសថ្ងៃបួសពេញមួយខែស្ហាវវ៉ាល គេចង់បួសដើមខែ កណ្តាលខែ ឬចុងខែក៏បាន ហើយបើគេចង់បួសដាច់ៗគ្នាក៏បាន » ។ ម៉ាជ្ជមួក-ហ្វាតាវ៉ា (15/390)
قال ابن باز: يختارها المؤمن من جميع الشهر ، فإذا شاء صامها في أوله ، أو في أثنائه ، أو في آخره ، وإن شاء فرقها. مجموع الفتاوى (15/ 390).
ស្ហៃខ អ៊ីបនូ ហ្ពាស្ស ថា ៖ « អាចបួសវាបន្តបន្ទាប់គ្នា ហើយក៏អាចបួសវាដាច់ៗគ្នាក៏បានដែរ » ។ ម៉ាជ្ជមួក-ហ្វាតាវ៉ា (15/391)
قال ابن باز: يجوز صيامها متتابعة ومتفرقة. مجموع الفتاوى (15/ 391)
ដូច្នេះ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមបួសនៅដើមខែស្ហាវវ៉ាល ឬចាប់ផ្តើមនៅពាក់កណ្តាលខែ ឬនៅសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែស្ហាវវ៉ាល និងមិនតម្រូវឲ្យបួសជាប់ៗគ្នាឡើយ អ្នកអាចបួសនៅថ្ងៃខ្លះៗ អត់ខ្លះ បួសមួយថ្ងៃអត់មួយថ្ងៃ គឺបានដូចគ្នា សំខាន់គឺ បួស៦ថ្ងៃនោះក្នុងខែស្ហាវវ៉ាល ។
__________
៨-តើបួស៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាលដូចម្តេចទើបល្អប្រសើរ?
ما الأفضل في صيام الست من شوال؟
ស្ហៃខ អ៊ីបនូ ហ្ពាស្ស ថា ៖ « ប្រសិនបើគេប្រញាប់ប្រញាល់បួសវា ហើយបួសបន្តបន្ទាប់គ្នានៅដើមខែនោះ គឺល្អប្រសើរបំផុត » ។ ម៉ាជ្ជមួក-ហ្វាតាវ៉ា (15/390)
قال ابن باز: إن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل.مجموع الفتاوى (15/ 390)
ស្ហៃខ អ៊ីបនូ អូសៃមីន ថា ៖ « ល្អប្រសើរបំផុត ត្រូវបួស៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាលបន្ទាប់ពីថ្ងៃរ៉យ៉ាភ្លាម ហើយបួសបន្តបន្ទាប់គ្នា » ។ ម៉ាជ្ជមួក-ហ្វាតាវ៉ា (20/20)
قال ابن عثيمين : الأفضل أن يكون صيام ستة أيام من شوال بعد العيد مباشرة، وأن تكون متتابعة. مجموع الفتاوى (20/ 20)
__________
៩-តើចាំបាច់ត្រូវនៀតបួសស្ហាវវ៉ាលពីយប់មក?
هل لابد في صيام الست تبيت النية من الليل؟
ស្ហៃខ អ៊ីបនូ អូសៃមីន ថា ៖ « ការបួស៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាល ចាំបាច់ត្រូវនៀតបួសមុនពេលចូលវឹកទូស៊ូពូហ ដើម្បីបួសបានពេញថ្ងៃ » ។ ម៉ាជ្ជមួក-ហ្វាតាវ៉ា (19/184)
قال ابن عثيمين: صيام الست من شوال لابد أن ينوي الصوم من قبل الفجر، حتى يحصل له كمال اليوم. مجموع الفتاوى (19/ 184)
__________
១០-តើការបួស៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវ៉ាល ទូទៅទាំងបុរសនិងស្ត្រី?
هل صيام الست من شوال عام للرجال والنساء؟
ស្ហៃខ អ៊ីបនូ អ៊ូសៃមីន ថា ៖ « ទូទៅទាំងបុរស និង ស្ត្រី » ។ ម៉ាជ្ជមួក-ហ្វាតាវ៉ា (20/17)
قال ابن عثيمين: عام للرجال والنساء. مجموع الفتاوى (20/ 17).
__________
១១-អ្នកខ្លះថា ការបួស៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវ៉ាល ជាប្រការបង្កើតថ្មី(ពិតអះ)?
من يقول أن صوم الست من شوال بدعة ؟
ស្ហៃខ អ៊ីបនូ ហ្ពាស្ស ថា ៖ « នេះជាសម្តីមិនត្រឹមត្រូវឡើយ » ។ ម៉ាជ្ជមួក-ហ្វាតាវ៉ា (15/389)
قال ابن باز: هذا القول باطل. مجموع الفتاوى (15/ 389).
__________
១២-ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់បានបួស៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាល វាក្លាយជាការចាំបាច់(វ៉ាយិប)លើគាត់រាល់ៗឆ្នាំ?
هل إذا صام ست من شوال أصبحت واجبة عليه في كل عام؟
ស្ហៃខ អ៊ីបនូ អូសៃមីន ថា ៖ « កាលណាគេបួសវាឆ្នាំខ្លះ ហើយចោលឆ្នាំខ្លះ គ្មានបញ្ហាអ្វីឡើយ ពីព្រោះវាជាប្រការស៊ុណ្ណះ មិនមែនចាំបាច់(ហ្វារឌូ)ទេ » ។ ម៉ាជ្ជមួក-ហ្វាតាវ៉ា (20/21)
قال ابن عثيمين: إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين فلا بأس لأنها تطوع وليست فريضة. مجموع الفتاوى (20/ 21)
__________
១៣-តើអាចផ្តុំចូលគ្នារវាងការនៀត៦ថ្ងៃ(នៃខែស្ហាវវ៉ាល) និងថ្ងៃច័ន្ទឬថ្ងៃព្រស្បត៍?
هل يجوز الجمع بين نية صيام الست والأثنين والخميس؟
ស្ហៃខ អ៊ីបនូ អូសៃមីន ថា ៖ កាលណាការបួស៦ថ្ងៃ(នៃខែស្ហាវវ៉ាល)នេះ ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទ ឬថ្ងៃព្រហស្បត៍ ពិតណាស់គេបានផលបុណ្យនៃការនៀតរបស់គេ(នៀតផ្តុំចូលគ្នា) គឺបានផលបុណ្យ៦ថ្ងៃ(នៃខែស្ហាវវ៉ាល) និងផលបុណ្យថ្ងៃច័ន្ទ ឬថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។ (ហ្វាតាវ៉ានួរអាឡោដឌោរ៉ប)
قال ابن عثيمين: إذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام الستة في يوم الاثنين أو يوم الخميس فإنه يحصل له الأجر بنيته أجر الأيام الستة وأجر الاثنين أو الخميس. (فتاوى نور على الدرب).
__________
១៤-តើគេអាចសង(កហ្ទរ)៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាល នៅខែហ៊្សុលកក់ឌះ(ខែបន្ទាប់ខែស្ហាវវ៉ាល)បានដែរឬទេ?
هل يقضي الست من شوال في ذي القعدة؟
ស្ហៃខ អ៊ីបនូ អូសៃមីន បាននិយាយថា ៖
ក-ប្រសិនបើយើងកំនត់ថា បុគ្គលម្នាក់គាត់ជំពាក់រ៉ម៉ាឌនពេញ១ខែ ដោយការធ្វើដំណើរ ឬឈឺ ឬមានឈាមសម្រាលកូន ហើយគេបានបួសសង(រ៉ម៉ាឌន)អស់១ខែស្ហាវវ៉ាលតែម្តង ដូច្នេះគេអាចបួស៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាល នៅខែហ៊្សុលកក់ឌះបាន ។
ខ-រីឯប្រសិនបើគេធ្វេសប្រហែសក្នុងការសង(រ៉ម៉ាឌន) ដែលគេអាចបួសសង(រ៉ម៉ាឌន)បាន តែគេមិនបួសសងរហូតជិតផុតខែស្លាវវ៉ាល បន្ទាប់មកគេចង់បួស៦ថ្ងៃនៃខែស្ហាវវ៉ាលត(ពីការសងរ៉ម៉ាឌននៅខែហ៊្សុលកក់ឌះ)មិនបានឡើយ ។
(លីកក អុលពើប អាល់មូហ្វទួហ)
قال ابن عثيمين:
أ-إذا قدرنا أن الإنسان كان عليه صوم رمضان كاملاً إما بسفر أو مرض أو بنفاس, وصام شهر شوال وانتهى شوال كله قضاءً فإنه يصوم الأيام الستة في ذي القعدة.
ب- أما لو تهاون في القضاء ومضت أيام يتمكن فيها من القضاء ثم لم يقضِ عليه من رمضان إلا في آخر شوال ثم أراد أن يتبعه بست من شوال فهذا لا يجزئه (لقاء الباب المفتوح).
ដូច្នេះ បើសិនជាស្រ្តីម្នាក់មាននីហ្វះក្នុងខែរ៉ម៉ាឌន មិនបានបួសរ៉ម៉ាឌនពេញ១ខែ នាងក៏ចាប់ផ្តើមបួសសងវិញក្នុងខែស្ហាវវ៉ាលទាំងអស់ ហើយនាងបួសសងមិនទាន់ចប់ផងក៏ចូលខែហ៊្សុលកក់ឌះ ពេលនោះនាងក៏បួស៦ថ្ងៃនៃខែស្ហៅវ៉ាលក្នុងខែហ៊្សុលកក់ឌះ សំរាប់លក្ខណៈបែបនេះ នាងក៏បានប៉ះឡាដូចក្នុងហាទីសស្មើនឹងការបួសពេញ១ឆ្នាំ ពីព្រោះ ការយឺតយ៉ាវរបស់នាងមានហេតុផលត្រឹមត្រូវស្របតាមហ៊ូកុមឥស្លាម ដូច្នេះ នាងក៏បានប៉ះឡាដូចគ្នា។
អត្ថបទដោយ៖ https://web.facebook.com/Zifaro89
Please follow and like us:
Follow by Email
YouTube
YouTube
Instagram
Telegram
Share via
Copy link
Powered by Social Snap