ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍, ខែ​កុម្ភៈ 27

សាលារាជធានីភ្នំពេញណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់បញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយថ្នាំជក់គ្រប់ប្រភេទក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

សាលារាជធានីភ្នំពេញណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់បញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយថ្នាំជក់គ្រប់ប្រភេទក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
នេះបើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី៥ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០។

 

Follow by Email
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Instagram
Telegram
Share via
Copy link
Powered by Social Snap