ថ្ងៃ​សុក្រ, ខែ​កញ្ញា 25

សាលារាជធានីភ្នំពេញណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់បញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយថ្នាំជក់គ្រប់ប្រភេទក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

សាលារាជធានីភ្នំពេញណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់បញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយថ្នាំជក់គ្រប់ប្រភេទក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
នេះបើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី៥ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០។

 

Please follow and like us:
Follow by Email
YouTube
YouTube
Instagram
Telegram
Share via
Copy link
Powered by Social Snap